Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ

con chạy điện its

con chạy its 1 tấn

Tải trọng Model I-Beam Tốc độ di chuyển Công suất motor
1 tốc độ 2 tốc độ mm 50Hz 60Hz 1 tốc độ 2 tốc độ
1 CHM-010 CHMD-010 75-200 20.2 20.2/6.5 24.3 24.3/8.1 0.4 0.4/0.13
2 CHM-020 CHMD-020 125-200 13.2 19.6/6.5 15.8 23.8/8.1 0.4 0.4/0.13
3 CHM-030 CHMD-030 150-300 13.2 19.6/6.5 15.8 23.8/8.1 0.4 0.6/0.2
5 CHM-050 CHMD-050 175-300 12.6 19/6.3 15.2 22.9/7.6 0.6 0.6/0.2
7.5 CHM-075 CHMD-075 200-300 12.6 19/6.3 15.2 22.9/7.6 0.6 0.75/0.4